opbrengst

Juridische kennisgeving

Le Favole

WEB

Le Favole

GEBRUIKSVOORWAARDEN

In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten LE FAVOLE, SL met CIF B98947906 en geregistreerde kantoor in C / Hiedra, 5 blok B CP 46001 Valencia ( Valencia) is de eigenaar van de website www.lefavole.es Het e-mailadres om contact op te nemen met het bedrijf is info@lefavole.es

VERANTWOORDELIJKHEID EN GEBRUIKERSREGIME

Browsen, openen en gebruiken van de websites van LE FAVOLE, SL garandeert de voorwaarde voor de gebruiker, met wie ze worden geaccepteerd, tijdens het bladeren door de LE FOLE, SL-pagina van alle voorwaarden van gebruik dat hier is vastgesteld zonder de toepassing van de overeenkomstige verplichte wettelijke bepalingen in gevaar te brengen, indien van toepassing.

De website van LE FAVOLE, S.L biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de websites.Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot: De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren of e-mail die door LE FAVOLE, SL wordt verzonden om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud diensten aangeboden door het web.

Het gebruik van informatie, diensten en gegevens aangeboden door LE FAVOLE, SL tegen de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden, goede gebruiken of openbare orde of die, in een ander geval, leiden tot schade aan de rechten van derden of de werking van websites. Hiertoe zal de gebruiker afzien van het gebruik van de inhoud voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze tekst, schadelijk voor de rechten en belangen van derden of dat op enigerlei wijze kunnen ze het normale gebruik van de inhoud, van andere gebruikers of van een gebruiker van internet (hardware en software) beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of verhinderen.

Gebruikers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het bedrijf dat eigenaar is van de website, direct of indirect kan lijden als gevolg van de schending van een van de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website en deze privacyverklaring.

In het bijzonder, en louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe informatie, gegevens, inhoud, berichten, afbeeldingen, tekeningen, audio- en / of afbeeldingsbestanden, foto's van web.

LINKBELEID EN VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

LE FAVOLE, SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina's waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op zijn websites en verklaart dat het in geen geval enige controle over de inhoud van andere webpagina's zal onderzoeken of uitoefenen. .

Het garandeert ook niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van de pagina's buiten zijn eigendom waartoe toegang kan worden verkregen via de links.

LE FAVOLE, S.L verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om schade te voorkomen die zou kunnen voortvloeien uit de navigatie van zijn webpagina's. Bijgevolg is LE FAVOLE, S.L in geen geval aansprakelijk voor schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van het surfen op internet.

LE FAVOLE, SL is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies van welke aard dan ook aan de Gebruiker die storingen of verbroken verbindingen in telecommunicatienetwerken veroorzaakt die de opschorting, annulering, installatie of onderbreking van de webservice veroorzaken tijdens de regeling of het precedent.

Toegang tot het internet: www.lefavole.es houdt niet de verplichting van het bedrijf in om te controleren op de afwezigheid van virussen of andere schadelijke computerelementen. In elk geval heeft de gebruiker de beschikking over adequate hulpmiddelen voor het detecteren en desinfecteren van schadelijke computerprogramma's.

LE FAVOLE, S.L is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt in computerapparatuur, documenten en / of bestanden van Gebruikers of derden tijdens het verlenen van de service op de Portal.

RECLAME

De website: www.lefavole.es kan advertenties of gesponsorde inhoud hosten. Adverteerders of sponsors zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat materiaal dat wordt ingediend voor opname op de website in elk geval voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

www.lefavole.es is niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden die kunnen voorkomen in de reclame of in de inhoud van de sponsor.

WIJZIGINGEN

LE FAVOLE, SL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die zij passend acht, zonder kennisgeving, in de inhoud van haar websites, zowel wat betreft de inhoud van de websites als wat betreft hun gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden . Dergelijke wijzigingen kunnen via hun websites worden aangebracht in elke vorm die wettelijk is toegestaan ​​en verplicht zal zijn zolang ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze door andere senioren worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op andere wijze openbaar maken, transformeren of wijzigen van de Inhoud, tenzij geautoriseerd door de houder van de overeenkomstige rechten over

INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele en industriële eigendomsrechten afgeleid van alle teksten, afbeeldingen, evenals de middelen en vormen van presentatie en assemblage van zijn pagina's behoren, alleen of als rechtverkrijgenden, toe aan LE FAVOLE, SL. , een werk beschermd door intellectueel eigendom van het Spaanse rechtssysteem en kan worden toegepast op zowel Spaanse als EU-regelgeving op dit gebied, evenals op internationale verdragen over dit onderwerp en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de wet op intellectueel eigendom, zijn de reproductie, distributie, openbare communicatie en het gebruik van alle of een deel van de inhoud van haar webpagina's uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van LE FAVOLE, S.L

Evenzo behoudt LE FAVOLE, S.L zich het recht voor civiele of strafrechtelijke acties te presenteren die zij geschikt acht voor het oneigenlijk gebruik van haar webpagina's en inhoud of voor de schending van deze voorwaarden.

JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen de gebruiker en LE FAVOLE, SL wordt beheerst door de huidige Spaanse voorschriften en de rechtbanken van de regio VALENCIA

-RESTAURANTE-
Le Favole Beach